Técnico/a de procesado de mostras en laboratorio. Programa de Ciencias Mariñas de Galicia

Denominación do proxecto ou actividade: Programa de ciencias mariñas-Plan complementario de i+d+i

Investigadora principal: Celia Olabarria Uzquiano

Referencia: CienciasMariñas-MRR

Departamento: C04 Ecoloxía e bioloxía animal

CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS

Tipo de contrato: Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos, adicional 5ª RD32/2021 de 28/12)

Número de prazas: 1

Traballo a realizar: Técnico de apoio á investigación

Funcións a realizar:

  • Procesado de mostras en laboratorio. Procesado histolóxico e análise químico de mostras.
  • Apoio en traballo de campo (implementación en campo de experimentos, lectura de sensores, extracción de mostras con cores, etc.).
  • Rexistro de datos obtidos en proxectos de investigación. Ingreso de resultados en bases de datos.
  • Análise de fotografías con QGIS

Retribución bruta mensual: 1.434,00 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)

Data de inicio prevista: A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma

Xornada laboral: Tempo completo (37.5 h/semana)

Categoría laboral: Técnico Especialista de apoio á investigación modalidade D (Bacharelato, FP2)

Centro de traballo: Facultade de Ciencias do Mar

Duración do contrato: 1 mes e 1 día

REQUISITOS E MÉRITOS DOS/AS CANDIDATOS/AS

Titulación requirida: Formación profesional FP2

Méritos a valorar:

 • Formación específica relacionada co posto. Valorable coñecemento de inglés e outros idiomas.
 • Carnet de conducir B
 • Experiencia en laboratorio e/ou campo (mínimo 14 meses)
 • Entrevista

Máis información aquí.