Oferta de contrato predoutoral no grupo BASAN – proxecto Fundación Biodiversidad

O grupo de investigación de Análise de Concas Sedimentarias (BASAN) do CIM-UVigo oferta un contrato para persoal investigador predoutoral para desenvolver unha investigación a cargo do PROXECTO: Contribución dos servizos ecosistémicos mariños de áreas protexidas ó benestar humano, cofinanciado polo FEMP (FONDO EUROPEO MARÍTIMO E DE PESCA) no marco do “PROGRAMA PLEAMAR. FUNDACION BIODIVERSIDAD”.

Características do contrato

 • Duración: 2 meses, prorrogables.
 • Lugar de traballo: Facultade de Ciencias do Mar. Universidade de Vigo.
 • Custe total de contrato: 3270 euros.

Requisitos

Requisitos xerais:

 • Ter cumpridos os dezaoito anos e non ter acadado a idade establecida, con carácter xeral, para a xubilación.
 • Ter capacidade funcional para o desempeño das tarefas do perfil solicitado.
 • Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das Administracións Públicas, nin estar inhabilitado para o desempeño de funcións públicas.
 • Estar inscrito como demandante de emprego.

Requisitos específicos:

 • Graduados en Bioloxía, Ciencias Ambientais ou Ciencias do Mar. A obtención do título debe ser posterior a 1-1-2017
 • Mestrado en Biodiversidade, Desenvolvemento Sostible ou semellantes.
 • Experiencia demostrable en valoración de servizos ecosistémicos.

Proceso de selección

O proceso selectivo consistirá na valoración do CV e da experiencia e capacidades do candidato/a, e nunha entrevista persoal de ser necesario. Será resolto por unha comisión formada polos responsables do proxecto.

Prazo e forma de presentación de solicitudes

O prazo de presentación estará aberto ata as 15:00 do sétimo día natural tras o levantamento da suspensión de prazos (que será informado nesta mesma páxina).

Os/as aspirantes deberán enviar, antes de expirar o prazo designado, á dirección de correo electrónico mendez@uvigo.es, a seguinte documentación:

  • Carta de presentación, na que se inclúa nome, NIF, teléfono e correo electrónico de contacto.
  • Curriculum vitae completo, con dilixencia de veracidade, compromiso de demostración e conformidade coa comprobación dos méritos.
  • Documentos acreditativos dos requisitos e méritos recollidos no CV.