Investigador/a modalidade B (Titulación Universitaria Superior). Cultivo larvario e postlarvario de ameixa

REFERENCIA DA OFERTA 1623-116097

Denominación do proxecto ou actividade: Contrato indefinido vinculado á liña de investigación

Investigador principal: Carlos Alberto Canchaya Sánchez

Liña de investigación: Optimización do cultivo larvario e postlarvario de ameixa fina e babosa en criadeiro

Departamento: C03 Bioquímica, xenética e inmunoloxía

CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS

Tipo de contrato Contrato de actividades científico-técnicas (art 23bis Lei da Ciencia).

Duración indefinida

Número de prazas 1

Traballo a realizar Desenvolvemento de actividades de investigación en cultivo larvario e postlarvario de ameixa fina e babosa

Funcións a realizar Cultivos larvarios e portlarvarios de ameixa fina e babosa. Toma de mostras bioquímicas, metabolómicas e microbiolóxicas e análises de mostras. Análises de resultados e redacción de informes e publicacións

Retribución bruta mensual 1.819,58 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)

Data de inicio prevista A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma

Xornada laboral Tempo completo (37.5 h/semana)

Categoría laboral Investigador/a modalidade B (Titulación Universitaria Superior)

Centro de traballo Estación de Ciencias Mariñas – Toralla e Facultade de Bioloxía

Duración do contrato indefinida

REQUISITOS E MÉRITOS DOS CANDIDATOS/AS

TITULACIÓN REQUIRIDA Grao/licenciatura en Bioloxía / Ciencias do Mar ou carreiras afíns

MÉRITOS A VALORAR

1. Máster en Microbioloxía, Bioloxía Mariña, Acuicultura ou afíns. Estar en condicións de solicitar axudas predoctorales da Xunta de Galicia ou equivalentes
2. Experiencia práctica con moluscos bivalvos
3. Formacións relacionadas co perfil da praza (estatística, acuicultura, etc.)
4. Coñecementos de inglés e outros idiomas
5. Entrevista persoal

Máis información