Convocatoria de selección para a contratación de persoal temporal para o proxecto BLUEBIOLAB

Convócase un proceso de selección para a contratación de dous investigadores/as en réxime temporal como persoal de investigación para o proxecto  BLUEBIOLAB, proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER no marco do programa Interreg V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, co obxectivo de incorporar investigadores que se integrarán nos grupos de investigación participantes no proxecto para desenvolver a súa investigación nas tres liñas crave do proxecto:

 • Acuicultura e biotecnoloxía
 • Desenvolvo de novos compostos  bioactivos e  biomateriales de orixe mariña
 • Utilización de tecnoloxías ómicas para a comprensión da biodiversidade mariña

Os/as aspirantes deberán cumprir, á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, os seguintes requisitos:

Requisitos xerais:

 • Ter cumpridos os dezaoito anos e non alcanzar a idade establecida, con carácter xeral, para a xubilación.
 • Ter capacidade funcional para o desempeño das tarefas do perfil solicitado.
 • Non ser separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das Administracións Públicas, nin estar inhabilitado para o desempeño de funcións públicas.

Requisitos específicos:

Praza 1:

 • Master no ámbito científico-tecnolóxico.
 • Experiencia no testado in vitro de biomateriais.

Habilidades:

 • Experto/a en ensaios celulares.
 • Xestión de infraestruturas para ensaios in vitro.
 • Caracterización físico-química de biomateriais.
 • Experiencia en preparación de publicacións científicas.
 • Comunicación oral e escrita en inglés.

Liñas de investigación relacionadas con:

 • Obtención de  biomateriais de orixe mariña.
 • Caracterización físico-química de biomateriais de orixe mariña.
 • Ensaios de biocompatibilidade in vitro.

Praza 2:

 • Máster no ámbito científico-tecnolóxico.
 • Experiencia en extracción de ácidos  nucleicos e análises  bioinformático de datos  HTS

Habilidades:

 • Experiencia na extracción e manexo de ácidos  nucleicos (ADN/ ARN) en laboratorio
 • Experiencia en análise  bioinformático de datos provenientes de técnicas de  secuenciación masiva ( HTS).
 • Experiencia con algunha linguaxe de programación para a análise  bioinformático de secuencias ( Perl,  Python,  R ou calquera outro)
 • Comunicación oral e escrita en inglés.

Liñas de investigación relacionadas con:

 • Extracción e purificación de ARN/ADN de ecosistemas mariños
 • Caracterización de microbiomas e metagenomas
 • Análise  bioinformático de comunidades  microbianas mariñas

Características do contrato

A contratación formalizarase cun contrato laboral en réxime temporal por unha contía para convir. A duración do contrato perfil 1 será de 9 meses (previsión de contratación mes de xaneiro de 2021) e o contrato perfil 2 será de 9 meses (previsión de contratación mes de abril de 2020)

Presentación de solicitudes

Os/as aspirantes deberán enviar no prazo designado, á dirección de correo electrónico bluebiolab@gmail.com, a seguinte documentación:

 • Impreso de solicitude (anexo I)
 • Carta de presentación
 • Currículo vitae
 • Proxecto de investigación que pretende desenvolver en BLUEBIOLAB (máx. 4 páxinas)*
 • Documentos acreditativos dos requisitos e méritos recolleitos no CV

No caso do contrato 2 non é obrigatorio entregar o proxecto de investigación.

Prazo de recepción de solicitudes: 02-03-2020 ás 14:00  h.

Proceso de selección

Criterios de valoración:

 • Currículo (50%)
 • Proxecto de investigación (50%)

Descarga da convocatoria e Anexo I:  MARJOB