Contrato predoutoral. Fisioloxía de peixes

Denominación do proxecto ou actividade: Axuda adicional para execución de actividades de investigación

Investigadora principal: Ayelen Melisa Blanco Imperiali

Referencia: RYC2022-037124-I

Departamento: C01 Bioloxía funcional e ciencias da saúde

CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS

Tipo de contrato: Contrato predoutoral (art21 Lei da Ciencia) EPIF (mín 1 ano, máx 4)

Número de prazas: 1

Traballo a realizar: Apoio ás actividades de investigación sobre alimentación en peixes.

Funcións a realizar: En dependencia do responsable do grupo de investigación, o/a candidato/a levará a cabo as seguintes actividades:

 • Participar no deseño de experimentos
 • Participar na administración de fármacos e toma de mostras biolóxicas
 • Participar na análise de mostras de tecidos de peixes mediante técnicas espectrofotométricas, electroforese, RT-qPCR, clonación
 • Participar na elaboración de resultados e análise estatístico dos mesmos
 • Participar na discusión de resultados e redacción de artigos de investigación

Retribución bruta mensual: 1.478,15 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)

Data de inicio prevista: A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma

Xornada laboral: Tempo completo (37.5 h/semana)

Categoría laboral: Personal investigador según estatuto Personal Investigador Predoutoral en Formación (Titulación Universitaria Superior)

Centro de traballo: Facultade de Bioloxía

Duración do contrato: 12 meses

REQUISITOS E MÉRITOS DOS/AS CANDIDATOS/AS

Titulación requirida: Mestrado en área afín a Bioloxía, CC. Do Mar, Biotecnoloxía.

 • Méritos a valorar:
 • Experiencia acreditada en tarefas de investigación en fisioloxía de peixes
 • Cursos de Experimentación Animal (Categorías A, B e C)
 • Traballo fin de máster relacionado coa fisioloxía de peixes
 • Experiencia en técnicas de laboratorio: RT-qPCR, clonación, administración fármacos, procesamento de tecidos animais, cultivo celular
 • Entrevista persoal (3 candidatos/as máximo)

Máis información aquí.