Contrato de investigación predoutoral no grupo Ephyslab

O Laboratorio de Física Ambiental (Ephyslab) do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo (CIM-UVigo) ofrece un contrato predoutoral para a análise do impacto do cambio climático nas instalacións de enerxía renovable.

Condicións xerais

 • Duración: 6 meses
 • Data Prevista de inicio: NOVEMBRO 2020
 • Data de finalización: ABRIL 2021
 • Xornada de traballo: A tempo completo.
 • Salario aprox.: 1275 € brutos/mes prorrateo pagas extra incluídas
 • Posibilidade de renovación: Non
 • Lugar de traballo: Grupo Ephyslab, Campus da Auga, Campus Ourense.

Requisitos:

Os aspirantes deberán cumprir, á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, os seguintes requisitos:

 • Licenciatura en Física (valorarase especialización no campo obxecto do contrato).
 • Coñecementos en programación Python.
 • Coñecemento e experiencia de investigación en enerxías renovables (solar e eólica).
 • Experiencia no estudo do impacto do cambio climático sobre as enerxías renovables
 • Experiencia na redacción de informes no sector de enerxías renovables: análise de ciclo de vida, predición estacional e subestacional
 • Experiencia en preparación de informes de consultoría.
 • Experiencia en presentación de resultados en conferencias científicas internacionais.
 • Valorarase experiencia na xestión no ámbito ambiental e climático.

Criterios de valoración:

 • Experiencia profesional (40%): Experiencia profesional acreditada en investigación en Ciencias da Terra
  Formación (30%): Cursos de formación ou especialización relacionados con estatística, modelado numérico.
  Entrevista (30%): A comisión pode convocar a unha entrevista aos candidatos/as que teñan superado unha puntuación de 25% nos apartados de Experiencia e Formación.

Presentación de solicitudes

 • Data inicio de recepción de candidaturas: 07/10/2020
 • Data límite de recepción de candidaturas: 20/10/2020
 • Entrega de documentación: Por correo electrónico a: ephyslab@uvigo.es
 • Documentación a achegar: Currículo Vitae (máximo 3 páxinas)

Comisión de Avaliación:

 • Juan Antonio Añel Cabanelas (Profesor Titular Universidade de Vigo)
 • Ramón Gómez Gesteira (Catedrático da Universidade de Vigo).
 • Raquel-Olalla Nieto Muñiz (Profesora Titular da Universidade de Vigo).