Categoría laboral Técnico Superior de apoio á investigación modalidade B (Titulación Universitaria Superior)

REFERENCIA DA OFERTA 1023-110751 

Denominación do proxecto ou actividade Cambios en la Estructura de la Estratosfera de la Tierra

Investigador principal Juan Antonio Añel Cabanelas

Liña de investigación Referencia PID2021-124991OB-I00

Departamento T08 Física aplicada

Partida orzamentaria I255131H6460211

CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS
Tipo de contrato Contrato de duración determinada por circunstancias da produción (máximo 6 meses)

Traballo a realizar Estudo Cambios da Estructura na Estratosfera da Terra

Funcións a realizar Investigación; presentación de resultados en congresos; publicación de artigos científicos.

Retribución bruta mensual 875,00 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)

Data de inicio prevista A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma

Xornada laboral 18,75 horas/semana

Categoría laboral Investigador modalidade B (Titulación Universitaria Superior)

Centro de traballo FACULTADE DE CIENCIAS DE OURENSE

Duración do contrato 6 meses

REQUISITOS E MÉRITOS DOS CANDIDATOS
TITULACIÓN REQUIRIDA Grao ou equivalente en Física (especialidade atmósfera ou ambiental) / Ciencias Ambientais.

MÉRITOS A VALORAR
1. Meritos xerais: obrigatorio: Grao ou equivalente en Física (especialidade atmósfera ou ambiental), Ciencias Ambientais. Coñecementos de programación informática en Python e/ou Fortran e IDL.Cursos de idiomas. Coñecemento de linguas: galego, castelán e inglés.
2. Méritos específicos (a valorar): Publicación de artigos científicos como autor/a. Experiencia na presentación de traballos científicos en congresos internacionais. Experiencia en sostenibilidade, divulgación científica e colaboración cidadá. Participación en proxectos de I+D.
3. Entrevista persoal (3 candidatos máximo)

Máis información