Categoría laboral Técnico Superior de apoio á investigación modalidade B (Titulación Universitaria Superior)

REFERENCIA DA OFERTA 1023-110748 

Denominación do proxecto ou actividade Cambios en la Estructura de la Estratosfera de la Tierra

Investigador principal Juan Antonio Añel Cabanelas

Liña de investigación Referencia PID2021-124991OB-I00

Departamento T08 Física aplicada

Partida orzamentaria I255131H6460211

CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS
Tipo de contrato Contrato de duración determinada por circunstancias da produción (máximo 6 meses)

Traballo a realizar Estudo Cambios da Estructura na Estratosfera da Terra

Funcións a realizar Apoio Investigación; presentación de resultados en congresos; publicación de artigos
científicos.

Retribución bruta mensual 1.500,00 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)

Data de inicio prevista A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma

Xornada laboral 32 horas/semana

Categoría laboral Investigador modalidade B (Titulación Universitaria Superior)

Centro de traballo FACULTADE DE CIENCIAS DE OURENSE

Duración do contrato 6 meses

REQUISITOS E MÉRITOS DOS CANDIDATOS
TITULACIÓN REQUIRIDA Grao ou equivalente en Física (especialidade atmósfera ou ambietal) / Ciencias Ambientais.

MÉRITOS A VALORAR

  1. Meritos xerais: obrigatorio: Grao ou equivalente en Física (especialidade atmósfera ou ambiental), Ciencias Ambientais. Coñecementos de programación informática en Python e/ou Fortran e IDL.
    Coñecemento de linguas: galego, castelán e inglés.
  2. Méritos específicos (a valorar): mestrado en meteoroloxía, ciencias atmosféricas ou do clima. Premio fin de grao. Bolsa de colaboración en Departamento. Experiencia internacional (e.g. ERASMUS). Outras bolsas (número e prestixio). Traballo ou prácticas demostrables en Centros de Investigación recoñecidos desenvolvendo tarefas do perfil da plaza (ciencias da atmósfera e do
    clima). Outras bolsas obtidas.
  3. Entrevista persoal (3 candidatos máximo)

Máis información