Categoría laboral Técnico Superior de apoio á investigación modalidade B (Titulación Universitaria Superior)

REFERENCIA DA OFERTA 1023-109949

Denominación do proxecto ou actividade Resiliencia de Bivalvos Comerciales frente al cambio Climático

Investigador principal Ramón Gómez Gesteira (IP)

Liña de investigación Referencia TED2021-129524B-I00

Departamento T08 Física aplicada

Partida orzamentaria K267131HMRR6440211

CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS
Tipo de contrato Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos, adicional 5ª RD32/2021 de 28/12)

Traballo a realizar Estudio morfolóxico e sedimentario dos bancos sedimentarios intermareais

Funcións a realizar Traballo de campo e laboratorio con mostras sedimentarias, análisis de datos xeofísicos, uso
de imágenes de satélite para o estudio da evolución intermareal

Retribución bruta mensual 1.957,26 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)

Data de inicio prevista A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma

Xornada laboral Tempo completo (37.5 h/semana)

Categoría laboral Investigador modalidade B (Titulación Universitaria Superior)

Centro de traballo FACULTADE DE CIENCIAS DEL MAR DE VIGO

Duración do contrato 16 meses

REQUISITOS E MÉRITOS DOS CANDIDATOS
TITULACIÓN REQUIRIDA Grao en Ciencias do Mar, Xeoloxía, Enxeñaria en Xeomática e Topografía, Enxeñaria das Tecnoloxías da Información Xeoespacial

MÉRITOS A VALORAR
1. Formación (Valorable Master e Doutoramento)
2. Experiencia nas actividades ofertadas
3. Outros méritos relacionados coas tarefas a desenvolver
4. Entrevista persoal

Máis información