Adaptámonos aos retos e necesidades da economía e a sociedade actua, aliñándonos coas políticas científicas. Dirixímos a nosa investigación, recursos e capacidades en base a dúas prioridades científicas e cinco ámbitos de especialización. Ademáis, nestes, aplicamos dúas singularidades transversais como vectores de incremento da colaboración interdisciplinar.

Prioridades
Ámbitos
Singularidades transversais

Prioridades científicas


 

Cambio climático

A actividade industrial afecta ao clima desde mediados do s.XX. Nos últimos 100 anos, a temperatura da terra aumentou 1˚C, o nivel do mar subiu 8 cm, o pH do océano descendeu e os eventos climáticos son máis extremos e frecuentes. Agárdannos enormes custos e menor capacidade de producir alimentos. As achegas da investigación mariña no coñecemento do cambio climático son clave, polo que o CIM converteu este desafío nunha prioridade. Contamos con equipos pluridisciplinares que abordan o problema desde tres perspectivas: paleoclima, observación e modelización, o que permite entender os efectos socioecolóxicos sobre os sistemas vulnerables de forma anticipada, contribuindo á planificación e formulación das políticas de adaptación e xestión do Cambio Climático.

Biotecnoloxía mariña

Os mares e océanos albergan o 90% dos seres vivos do noso planeta, pero o seu enorme potencial segue estando relativamente infrautilizado. A biotecnoloxía mariña é unha ferramenta clave para descubrir o valor dos recursos biolóxicos mariños e para facer uso da propia tecnoloxía da natureza para a produción de bens e servizos para o beneficio da sociedade. As estratexias e políticas internacionais recoñecen o papel da biotecnoloxía mariña para xerar novos coñecementos, mellorar a competitividade industrial e estimular o crecemento económico. O CIM súmase a esta aposta proporcionando un marco adecuado para impulsar actividades de investigación e innovación en biotecnoloxía mariña como oportunidade para contribuír e facer fronte aos desafíos da economía azul.

Ámbitos de especialización


 

Biodiversidade e servicios ecosistémicos

A diversidade biolóxica xoga un papel fundamental na capacidade dos ecosistemas mariños para manter o equilibrio e regular o clima, así como aumentar a resiliencia dos mesmos. O coñecemento da estrutura e dinámica das comunidades de produtores primarios, consumidores e descompoñedores, determinante nos procesos de almacenamento e fluxo de materiais e enerxía, é clave no aproveitamento sostible dos ecosistemas mariños. Un océano saudable proporciona servizos ecosistémicos como a produción de alimentos ou a obtención de bioproductos mariños, entre outros.

Xestión integrada da zona costeira

O gran valor dos recursos e hábitats na costa, unha das zonas máis produtivas do noso planeta, causaron o intenso desenvolvemento destas zonas. A actividade humana relacionada coa acuicultura, pesca, agricultura, industria, produción de enerxía eólica e undimotriz, transporte marítimo, turismo, etc., someten a costa a unha fortísima presión. O desenvolvemento sostible das rexións costeiras esixe formulacións que concilien os límites dos recursos naturais e os seus ecosistemas, cos intereses da sociedade, e den lugar a implementación de políticas de planificación internacionais apoiadas pola Unión Europea.

Acuicultura e explotación sostible dos recursos

A xestión sostible dos recursos mariños é necesaria para asegurar a súa supervivencia e para contribuír a unha alimentación sa e segura. O incremento da proporción de alimentos de orixe mariña, máis sans e menos custosos enerxética e ambientalmente, non pode ser abordado en exclusiva polas pesqueiras, o que esixe o desenvolvemento dunha acuicultura biotecnolóxicamente avanzada. A acuicultura é o sector produtivo alimentario con maior crecemento en todo o mundo. Os avances no coñecemento da bioloxía, xenética, dinámica poboacional e ecoloxía das especies explotables son clave para asegurar a sustentabilidade dos recursos mariños.

Enerxías renovables e novos recursos

A produción de enerxía a partir de combustibles fósiles é un dos principais responsables do quecemento global. O desenvolvemento do potencial enerxético dos océanos vai xogar un papel moi importante na súa mitigación coa produción de enerxía limpa. Para iso é necesario que se resolvan os problemas tecnolóxicos e de gobernanza actuais, e se reduzcan os custos de financiamento e produción. De forma similar, a obtención de minerais e metais necesarios para a humanidade está destinada a atender o aumento da demanda causado polas novas tecnoloxías e o crecemento demográfico. O seu desenvolvemento ofrece unha vía pacífica e xusta para resolver as tensións xeopolíticas actuais derivadas do esgotamento dos recursos en terra.

Cambio global e contaminación

O actual aumento na temperatura media da Terra é resultado da actividade humana, a través da emisión de gases efecto invernadoiro que alteran a variabilidade climática natural. Os océanos tiveron ata agora un papel regulador no clima a través dunha serie de procesos físicos, químicos e biolóxicos que equilibran as fluctuaciones naturais. As verteduras de contaminantes interferen nestes procesos, alterando o equilibrio natural e afectando á saúde humana. O desenvolvemento de políticas de mitigación e adaptación, científicamente ben fundamentadas, é imprescindible para a supervivencia do planeta.

 

Singularidades transversais:


 

Perspectiva socioecolóxica

Intelixencia de datos