Para articular o seu potencial investigador, o noso Centro organiza a súa actividade científica ao redor de cinco liñas principais de actuación e tres liñas relativas a ferramentas emerxentes de carácter transversal que son de aplicación en calquera das cinco liñas principais.

Biodiversidade e ecoloxía

Debido ao seu papel protagonista no “funcionamento dos ecosistemas”, a diversidade biolóxica xoga un papel fundamental na capacidade dos mesmos para proporcionar servizos (como fonte de alimento, de auga, regulación do clima, e outros), resulta fundamental no almacenamento e fluxo de materiais e enerxía na natureza debido aos papeis que xogan os produtores primarios, consumidores e descomponedores.

Calidade ambiental mariña e contaminación mariña

As costas representan menos do 15% da superficie da terra, mais o 50% da poboación mundial habita nelas. Son zonas fundamentais para a reprodución de numerosas especies e que soportan intensas actividades como o turismo, o tráfico marítimo, a acuicultura, ou a pesca. Todo isto provoca presións económicas, demográficas e ambientais, que derivan nun deterioro dos ecosistemas costeiros e poden xerar efectos adversos na saúde humana.

Explotación sustentable dos recursos mariños

É necesario atopar solucións que permitan garantir a sustentabilidade na explotación dos recursos mariños. Isto pasa por profundizar no coñecemento para, por exemplo, optimizar os métodos de explotación ou procurar mecanismos de valorización de sub-produtos. Neste sentido destacan, entre outros, o potencial da biotecnoloxía como Tecnoloxía Facilitadora Esencial, a utilización de organismos mariños como modelo experimental ou a explotación enerxética das condicións meteo-climáticas da nosa costa.

Observación oceánica e cambio global

O océano ten un papel central na regulación do clima e dos ciclos bioxeoquímicos globais. O quecemento global asociado ao incremento da concentración de gases de efecto invernadoiro ten provocado cambios significativos na circulación de materia e enerxía do océano, ademáis dun incremento do nivel do mar, especialmente preocupante dado que na actualidade as zonas costeiras conteñen ao 10% da poboación mundial.

Xestión integral da zona costeira

É necesario identificar e promover medidas para remediar os problemas aos que se enfrontan moitas zonas costeiras, entre os que destacan o deterioro dos seus recursos ambientais, socio-económicos e culturais. Os problemas costeiros posúen unha dimensión internacional e deben apoiarse nas políticas da Unión Europea (política rexional, marítima, de transporte, pesca, medio ambiente, agricultura, enerxía, industria) e no intercambio de experiencias e coñecementos entre estados, e rexións e axentes implicados.

Outras liñas de carácter transversal:

Tecnoloxías ómicas aplicadas ao medio mariño

Modelado de sistemas complexos

Modelos biolóxicos mariños